غیرت

به نام پروردگار هم اکنون بعد از سالها شاهد حتک حرمت افراد به جرم دگراندیشی و با شبیه نبودن به بقیه افراد هستیم. آیا ما پیرو علی هستیم وقتی که آن حضرت چشمهایش را بر روی زنای محسنه بست تا آبرویی نریزد و یا آموزه آن حضرت برای پسندیدن آنچه برای خود می پسندی برای …