اجازه بدهیم حرفهای نگفته گفته شود چرا که وقتی که آوای صحبت در گلو خفه شود باران گلوله شروع می شود.

[wpvideo y40YuZNH ] [wpvideo aTN9tNvB ] همانطور که قبلا خدمت ملت شریف ایران عرض کردم از تقاضاهای قانونی و به حق ملت پشتیبانی کرده و صدای آنها را به گوش جهانیان می رسانم.

#Earth@HootanDehbonei

What shall we do with our present and future? Do we accept our responsibility and believe each rights brings responsibility? Do we stop damaging environment and prevent extinction of animal and plant beings particularly and in general life? Are we as human are mature enough to accept the damage we have already done to our …