اجازه بدهیم حرفهای نگفته گفته شود چرا که وقتی که آوای صحبت در گلو خفه شود باران گلوله شروع می شود.

[wpvideo y40YuZNH ]

[wpvideo aTN9tNvB ]

همانطور که قبلا خدمت ملت شریف ایران عرض کردم از تقاضاهای قانونی و به حق ملت پشتیبانی کرده و صدای آنها را به گوش جهانیان می رسانم.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *