سروده آری آری زندگی زیباست

آبی رنگ زیبای زندگی زندگی در گذر است رنگ آن به رنگ شادی آبی، آبی آری، آری زندگی در گذر است نقش آن به بوم خیال زده است خنیاگر هستی به رنگ زیبای آبی همچو تصویر زیبایی بر بوم رویایی زندگی در گذر است و زیبایی آن به چشم من زیبایی بی پایانی که بی …