سروده آری آری زندگی زیباست

آبی رنگ زیبای زندگی

زندگی در گذر است

رنگ آن

به رنگ شادی

آبی، آبی

آری، آری

زندگی در گذر است

نقش آن

به بوم خیال زده است

خنیاگر هستی

به رنگ زیبای آبی

همچو تصویر زیبایی

بر بوم رویایی

زندگی در گذر است

و زیبایی آن

به چشم من

زیبایی بی پایانی

که بی همتایی آن باقی

زندگی در گذر است

در میان دو نقطه

لایتناهی

ازل و باقی

با رنگ آبی

نقش زیبایی

که در کلام نگنجد

وصف آن جاری

ولی در بام خیال باقی

به مانند قایق کوچک سرگردانی

که گم کرده خود را

در زیبایی وهم انگیز اقیانوس آبی

جایی که دو آبی بی پایان

دریا و آسمان

می پیوندند به یکدیگر

در سایه روشن‌های آبی

زیبایی و شور

وهم انگیز دو عنصر جاودان هستی

این رنگ و بوم خنیاگر راستی

آری این منم مست به شکرانه هستی

دوباره زندگی

دوباره شور و زیبایی

دوباره جوش و خروش

زنگ مستانه رویایی

که می خواند

آهای آدم‌ها

به گوش باشید

از خواب گران

به هوش باشید

زنگی زیباست

زندگی زیباست

به رغم تنهایی

به زعم رنج‌هایش

به رغم بی خوابی

در ملغمه آهی

که می ستاید

با سوز و گداز جاودانی

زیبایی جاودانی هستی

در پناه نور بی مانندی

که خیره گرداند

چشم پر فروق هستی

که خمار از ساغر هستی

همی نوشد از

زمزم باغ هستی

این می و آب زمزم هستی

چون شیر مادر

گوارا است به جان و تنش

که در آمیخته

با شکرانه هستی

آهی به مانند نسیم صبا

بیرون همی آید

ز سرچشمه دلش

که روشن شده

به زیبایی رویای هستی

به فردا می اندیشد

از گزشته می گریزد

به لحظه به حال

می آمیزد

با نوای خوش مرغ سحر

بر می خیزد

و دوباره

روز از نو روزی از نو

دگر باره شور و مستی و هستی

این سه عنصر اصلی

دریای بی کران

زیستن و بودن و هستی

حل می کند

لحظه لحظه وجودش را در

شکرانه بی پایانی

که ندارد آغاز و پایانی

شکرانه زیستن

شاد بودن

مهر ورزیدن

و مستی

از شراب ساغر هستی

نشخوار کردن

و

عشق ورزیدن

به تک تک لحظات هستی

۱۳۹۷/۰۱/۳۱

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *