با عرض تسلیت

سال‌ها دل طلب جام جم از ما می کرد وانچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد با عرض تسلیت به مناسبت فوت ناصر ملک مطیعی مایلم به نکته ای توجه شما را جلب کنم که می تواند به مراتب ارزش گهربار وجودهایی مثل ناصر می تواند پر رنگتر کند. از هنگامی که انقلاب به …

What I learn from Persian (Iranian) history?

I could admit to be proud as Iranian. I wrote more than 7 years ago the article What I learn from Persian (Iranian) History? As an activist and fellow researcher I saw changes and transitions which are promising. The element of United Iranian and change of rule of play. At 7 years ago any body …