زنگ خطر ۳

[wpvideo SEwG7ybj ] به اسکندر توصیه کردند برای تسلط به ایران تنها کاری که لازم است انجام شود این است که افراد و مهره های مدیریتی را در جای خود قرار ندهد و جای رییس و مریوس را عوض کند. بر حسب قولی که برای رساندن صدای مردم به مسیولین داده بودم مایلم که شما …