نوروزتان پیروز و هر روزتان نوروز

عاشق همه روزش نوروز بادا همه عالم عاشق بادا نوروز شد و همه عالم عاشق بادا نورورز پیروز و هر روزتان نو روز بادا