حرمت نان و نمک یک جو عیاری و شرافت می خواهد نه مقام و موقعیت اجتماعی

جان آدمی شریف است به نام آدمیت

نه همین لباس زیباست نشان آدمیت

[wpvideo O9wGxmNS ]

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *