غرور آفرینان کشورمان اعم از خانم و آقا به افتخار آفرینی ادامه می دهند.

من در پستهای قبلی ام به فضای منفی و تاثیر آن در رکود و نخوت حاکم بر فضای کشورمان اشاره کردم. ولی خبرهای خوش کم نیستند و غرور آفرینان کشورمان به افتخار آفرینی ادامه می دهند. خبرهای خوش متاسفانه خریداری ندارند به همین دلیل رسانه های داخلی و خارجی به پول در آوردن از خبرهای …

کرونا ویروس ثابت کرد که شرف انسانی بالاتر از هر اسلحه ای است

با عرض تسلیت خدمت خلق چین و جامعه بشری من با افتخار می گویم که یک بلای طبیعی باعث شد که حرفی را که سعدی در قرنها پیش زد به اثبات رسید. بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند چو عضوی به درد آورد روزگار دگر عضوها را نماند قرار اینجاست که …