با احترام به جامعه استرالیا که جامعه کوچک مهاجر ایرانی را به عنوان میزبان پذیرفت.

t.me/perthiranians/661

با احترام و درود،

هوتن دهبنهء

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *