با احترام به معلمان زحمتکش

نامه ای ازمحسن رنانی استاد دانشگاه اصفهان معلم‌های عزیز سلام ما چهل سال است بخش اعظم جوانانمان را درس دادیم و به دانشگاه فرستادیم ، اما همه چیز بدتر شد. تصادفات رانندگی‌مان بیشتر شد ضایعات نان‌مان بیشتر شد آلودگی‌ هوای‌‌مان بیشتر شد شکاف طبقاتی مان بیشتر شد پرونده‌های اختلاس در دادگستری‌مان بیشتر شد تعداد زندانیان‌مان …

لغو مجازات اعدام از قوانین جمهوری اسلامی ایران(۲)

من در مقاله قبلی به یکی ازچالشهای در مورد مجازات اعدام از لحاظ تعویض قدرت قانونی به افراد در حد توانایی افراد و انتظار به جا از افراد داشتن را کردم. در این مقاله به موضوع باز پروری و امکان برگرداندن بزهکار به جامعه که از اهداف تعریف شده برای قوه قضاییه در جمهوری اسلامی …

لغو مجازات اعدام از قوانین جمهوری اسلامی ایران

www.linkedin.com/posts/hootan-dehbonei_لغومجازاتاعدامازقوانینجمهوریاسلامیایران-activity-6707516055939641344-ZTFH