باید شنید تا شنیده شد باید احترام گذاشت تا محترم بود

باید شنید تا شنیده شد باید احترام گذاشت تا محترم بود

انسان‌ها و نظراتشان بر آیندی از یک نمودار هستند. بدون توضیح

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *