نه به جنگ و خشونت و آری به عشق و برابری

به نام خدابا احترام و دروددر میان این جنگ و خونریزی تنها طرفی که از آن سود میبرد چرخه کین خواهی و خون ریزی است. برادران یهودی شما می گویید که در تورات و انجیل آمده است که اینجا سرزمین موعود شما و جایگاه اصلی شماست. چرا به اصل ده فرمان رجوع نمی کنید که …