نه به جنگ و خشونت و آری به عشق و برابری

به نام خدا
با احترام و درود
در میان این جنگ و خونریزی تنها طرفی که از آن سود میبرد چرخه کین خواهی و خون ریزی است. برادران یهودی شما می گویید که در تورات و انجیل آمده است که اینجا سرزمین موعود شما و جایگاه اصلی شماست. چرا به اصل ده فرمان رجوع نمی کنید که در آن توصیه شده است به عدم کشتار و دزدی و حفظ حقوق همسایه و … همانطور که می بینید شمارش آیاتی که در آن به عدم خونریزی و پذیرش حقوق افراد دیگر توصیه شده است از ارکان دین یهود و مسیحیت است. اما روی صحبت من با فلسطینیان نیز می باشد. در حالیکه دشمن از هر طرف برای نابودی شما تلاش می کند اما حفظ خویشتنداری و اصول اخلاقی شرط عقل است. شما همدیگر را به نام خدا از بین می برید در حالیکه اگر اعتقاد دارید که خدا یکی است دیگر نمی توانید بگویید که خدای یهودیان با خدای مسلمانان متفاوت است. ما اکنون در جهان با وضعیت بحرانی در مورد جایگاه بشر و اینکه آیا بشر می تواند به حیات خود ادامه بدهد مواجهیم و شما مثل افراد تسخیر شده و مسحور از کینه و خونخواهی به قتل یکدیگر دست می زنید. بیایید برای یکبار هم‌که شده انسانیت را که هم‌ده فرمان و هم سه یا پنج اصل اسلامی به آن اعتقاد دارند را سرلوحه کار خویش قرار دهید و از غرق شدن این کشتی عظیم بشری جلوگیری کنیم. جرا به جای تنفر و تجزیه از اتحاد و عشق استفاده نمی کنید و یک دولت وحدت که در آن یهودیان در کنار مسلمانان با صلح و آرامش زندگی می کنند را تشکیل نمی دهید. خطر از مژه چشم نزدیکتر است و اگر ما به تهدیدات اقلیمی و سایر تهدیدات بین‌المللی که جوامع بشری را تهدید می نماید با همکاری و رویه وحدت نگاه نکنیم شانسی برای ادامه‌حیات را نداریم.
به امید روزی که برادران و خواهران یهودی و مسلمان و از هر دین و‌ مرام و مسلکی در کنار یکدیگر با عشق و آزادگی زندگی نمایند.
با احترام و درود،
هوتن دهبنهء

نه به جنگ و برادر کشی و آری به عشق و برادری

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *