محسنات و ریش قابل احترام است تاوقتی که به وسیله آن امرار معاش نشود

به نام خدا،

با احترام ودرود،

من درپستی اشاره به امرار معاش از طریق محسنات و الفاظ زشتی که نسبت به افرادی که بنا بر مصلحت از محسنات استفاده می نمایند اشاره نموده ام. مایلم در اینجا شما را به پستهای قبلی ام در مورد مسئله تعهد و تخصص و مورد مقبولیت قرار گرفتن در دستگاههای دولتی در جمهوری اسلامی ایران بپردازم.

استفاده از الفاظ رکیک جایز نیست ولی تن فروشان و دین فروشان و افرادی که به انحا مختلف با فروش خود به انتخاب میان پول، قدرت و زندگی باعزت تن می دهند باید بدانند که تفاوتی بین آنان موجود نیست.

با احترام به مومنان و باورمندان مایلم اینجا به جد تاکید نمایم که احترام به عقاید و باورهای تمامی عزیزان را سرلوحه خود قرار داده ام ولی با تمام احترام باید فرق گذاشت بین افرادی که اعتقاد و باور قلبی دارند و افرادی که سر خود را زیر شن می پوشانند و در خلوت آن کار دگر می کنند. به قول قدیمیها قسم حضرت عباسشان را باید باور کرد و یا دم خروسشان.

با احترام و درود،

هوتن دهبنهء

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *