پی گیری خواسته مشروع مردم

عدل و احسان دینی را با عمل به مردم ثابت نماییم
عدل علی و احسان دینی را با عمل به مردم ثابت نماییم

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *