نه به جنگ و آری به برادری ۳ (التماس چند لحظه تفکر)

به نام خدا خدمت ملت اوکراین و روسیه وقتی من این فیلم کوتاه را دیدم سخت به فکر فرو رفتم. سال‌های همزیستی عهدهای خانوادگی و پیوند های محکم میان ملل همسایه مانع از این خواهد شد که خشم و کینه بر عشق و برادری غلبه نماید. من سالها پیش گفتم که وقتی آوای کلام قطع …

نه به جنگ و آری به برادری ۲

به نام خدا عالی جناب رییس جمهور زلنسکی، من صحبتهای تلخ و غمگین شما را باز تاب دادم. در میان این آتشی که به خانه شما افتاده است باید تجربه تاریخی ملت ایران را با شما در میان بگزارم. در جنگ بین ایران و عراق ایران در جایگاه فعلی شما قرار داشت و در جنگی …