نه به جنگ و آری به برادری ۳ (التماس چند لحظه تفکر)

به نام خدا

خدمت ملت اوکراین و روسیه

وقتی من این فیلم کوتاه را دیدم سخت به فکر فرو رفتم. سال‌های همزیستی عهدهای خانوادگی و پیوند های محکم میان ملل همسایه مانع از این خواهد شد که خشم و کینه بر عشق و برادری غلبه نماید. من سالها پیش گفتم که وقتی آوای کلام قطع شود رگبار گلوله آغاز می شود.

ارادتمند،

هوتن دهبنهء

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *