از کوزه همان طراود که در اوست

روزی دوستی با من سخن از داستانی گفت که پر بود از تیرگی روز دگر دوستی سخن از همان داستان می گفت پر از روشنی در عجب بودم که آن دگر چه گفت و این یک چه سخن تا بر من آشکار گردید که هر دو به راستی سخن می گفتند یکی آشکار می کرد …

The Danger Is Eminent

In the name of God Dear Presidents Biden, Xi Jinping, Modi, Putin and Prime Minister Johnson I appreciated your hard work and the ability you showed in solving your country’s and constituents’ issues. Overcoming COVID19 disaster is a strong proof of your leadership. I know there are potential competition between your countries and constituents. Hence, …