آرزویی زیبا در غمی طاقت فرسا

شب بود و تاریکی حکمفرما درد بود و درمان طاقت فرسا خون بود و خرابی حکمفرما خرابی بود و دور ویرانی بی همتا زن ومرد در رنج و تابی وانفسا ژینا در خون خود خفته واویلا ایران در غم فرورفته واویلا ژینا در آغوش خاک آرام گرفته واویلا ناموس مردم ای برادر در سرما در …