با احترام به جامعه استرالیا که جامعه کوچک مهاجر ایرانی را به عنوان میزبان پذیرفت.

t.me/perthiranians/661 با احترام و درود، هوتن دهبنهء