نه به جنگ آری به دوستی ۱

به نام خدا با احترام به مللل و دول اوکراین و روسیه عالیجنابان روسای محترم اوکراین زلنسکی و روسیه پوتین من با نگرانی و خوشبینی زیاد اخبار مربوط به تحولات جنگ اوکراین را دنبال می کنم. به نظر این حقیر بهترین فرصت بعد از تقریباً یک ماه که از جنگ می گذرد به دست آمده …

پیشرفت بشری در گرو همکاری و ابقای حقوق انسانی قابل تحقق است

امروز با یکی از عزیزان در مورد قضیه تکرار تاریخ و عدم توانایی بشر از تکرار اشتباهات بزرگ تاریخی صحبت می کردم که باعث ایجاد این مقاله شد. بسیاری از دوستان گرامی به علت مسایل و سختیهای زندگی به نوعی ناامیدی از هم نوعان خود گرفتار شده اند . این ناامیدی منجر به سیاه دیدن …

We are one

In the name of God I am a true believer of Humanity. I believe in the global village and unity of humanity. We are part of big family with the functionality of a body. All of us are on board of the only ship called Mother Nature. I believe the truth behind the warning signs …

Google

function utmx_section(){}function utmx(){} (function(){var k=’0414951949′,d=document,l=d.location,c=d.cookie;function f(n){ if(c){var i=c.indexOf(n+’=’);if(i>-1){var j=c.indexOf(‘;’,i);return escape(c.substring(i+n. length+1,j<0?c.length:j))}}}var x=f('__utmx'),xx=f('__utmxx'),h=l.hash; d.write('’)})(); Online Publisher! utmx_section(“Headline”) Ultimate Shopping Destination! utmx_section(“Image”) Are you ready for a big surprise? utmx_section(“Call to action”) Learn more about your options » if(typeof(_gat)!=’object’)document.write(”) try { var gwoTracker=_gat._getTracker(“UA-20132750-1”); gwoTracker._trackPageview(“/0414951949/test”); }catch(err){}

Google

function utmx_section(){}function utmx(){} (function(){var k=’2987511882′,d=document,l=d.location,c=d.cookie;function f(n){ if(c){var i=c.indexOf(n+’=’);if(i>-1){var j=c.indexOf(‘;’,i);return escape(c.substring(i+n. length+1,j<0?c.length:j))}}}var x=f('__utmx'),xx=f('__utmxx'),h=l.hash; d.write('’)})(); utmx(“url”,’A/B’); Internet Marketing! Ultimate Shopping Experience! Are you ready to open your door to a new world of opportunity? Learn more about your options » if(typeof(_gat)!=’object’)document.write(”) try { var gwoTracker=_gat._getTracker(“UA-15911328-9”); gwoTracker._trackPageview(“/2987511882/test”); }catch(err){} if(typeof(_gat)!=’object’)document.write(”) try { var gwoTracker=_gat._getTracker(“UA-15911328-9”); gwoTracker._trackPageview(“/2987511882/goal”); }catch(err){}