تقدیم به تمام دوستان گلی که مرا با دوستی خویش سر افراز نموده اند.

سپاس از دوستان گرامی گفت سهرابخانه دوست کجاستقلبم را نشان دادمهر جای که باشمآنجاستگفتم تا به ابدزنده ماندچو تاتوو یا نگاری زیباماندگارکه در اوستدوست را نیاز به حضور نیستچو تا ابد او حاضر و جاریستدر قلبیکه می تپد برای اوو جایش سبز استدر جایگهی کهسرخی اش را از اوستیادش گرامیستدر گوشه ایکه گرچه کوچک استولی …

عبادت به جز خدمت به خلق نیست به عبا و ریش و دلق نییست

www.facebook.com/unicef/videos/2801650776587957/

Thanks to our responsible Australian Governments

Essential COVID19 Government support link As you may recognise I have already provided some information about COVID19. Now I would like to draw your attention to above link to get known with essential Australian Government/ ATO support for the businesses in this crisis. This is essential to realise that Government is by nation side to …