وقتی که قطره دریا می شود

وقتی که قطره دریا می شود https://www.everlastingfairytale.org/2019/12/%d9%88%d9%82%d8%aa%db%8c-%da%a9%d9%87-%d9%82%d8%b7%d8%b1%d9%87-%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%a7-%d9%85%db%8c-%d8%b4%d9%88%d8%af/ — Read on www.everlastingfairytale.org/2019/12/وقتی–که–قطره–دریا–می–شود/

جنبش مشروطه مشروعه ایران

دوستان عزیز، بیش‌تر از دویست سال رنج و کوشش ایرانیانی که حرکت مشروطه را به وجود آوردند، می‌تواند سرمشق خوبی برای ما باشد. بر اساس تجربه و حافظه تاریخی ملت ایران دو عنصر دین و تخت سلطنت از هم جدا نا پذیرند. چرا ما دنبال سلطنت طلبان و یا اصلاح طلبان برویم. ما می توانیم …

زنگ خطر

[wpvideo 8DmDmdKW ]

https://plus.google.com/communities/108427510151253657745?sqinv=djlLMXFOY1FsaVNadjc1eC0wX2pQaWV6MEx2RjBn