جنبش مشروطه مشروعه ایران

دوستان عزیز، بیش‌تر از دویست سال رنج و کوشش ایرانیانی که حرکت مشروطه را به وجود آوردند، می‌تواند سرمشق خوبی برای ما باشد. بر اساس تجربه و حافظه تاریخی ملت ایران دو عنصر دین و تخت سلطنت از هم جدا نا پذیرند. چرا ما دنبال سلطنت طلبان و یا اصلاح طلبان برویم. ما می توانیم …

زنگ خطر

[wpvideo 8DmDmdKW ]

https://plus.google.com/communities/108427510151253657745?sqinv=djlLMXFOY1FsaVNadjc1eC0wX2pQaWV6MEx2RjBn

#Earth@HootanDehbonei

What shall we do with our present and future? Do we accept our responsibility and believe each rights brings responsibility? Do we stop damaging environment and prevent extinction of animal and plant beings particularly and in general life? Are we as human are mature enough to accept the damage we have already done to our …